« Tagasi

Viljandi linnalt saab taodelda vabastust huvikooli õppetasust

 

Taotluseid huvikooli õppetasust vabastamiseks oodatakse kuni 15. oktoobrini 2023 läbi e-keskkonna Spoku. Õppetasu vabastust saab selles voorus küsida perioodile september - detsember 2023.

„Huvikoolist õppetasu vabastuse taotlemine on eelkõige mõeldud peredele, kus kasvab rohkem lapsi või kelle majanduslik olukord on keeruline," ütles kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, „Seepärast tahame innustada lapsevanemaid taotlust tegema – saadav toetus ei pruugi ühe kuu lõikes olla suur, kuid mitme kuu peale on see siiski tuntav leevendus."

Vabastust saab taotleda, kui peres õpib huvikooli(de)s või huvitegevust pakkuva(te)s eraühingu(te)s kolm või enam last, peres kasvab neli või enam last, pere saab toimetulekutoetust või kui pere kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast alampalgast. Vabastust saab taotleda ühe lapse kohta ühele huviringile, väljaarvatud toimetulekutoetust saav pere, kes saab vabastust taotleda kõigi laste kõikidele huviringidele. Taotleva lapsevanema ja laste rahvastikuregistrijärgne elukoht peavad olema samad. Vabastust määratakse kuni 19-aastasele k.a. lapsele või kuni keskhariduse omandamiseni.

Vabastust saab küsida munitsipaalhuvikoolide (Viljandi Huvikool, Viljandi Kunstikool, Viljandi Muusikakool ja Viljandi Spordikool), erahuvikoolide ja eraühingute huviringide õppetasule. Viljandi linnas tegutseb 10 erahuvikooli ja 12 huvitegevust pakkuvat eraühingut. Hiljem kui 15. oktoobril saabunud taotluseid menetletakse jooksvalt kuupõhiselt ning vabastus määratakse alates vastavast kuust kuni sügisperioodi lõpuni.

Viljandi linna huvikoolide ja –ühingute nimekiri ja kontaktid: https://www.viljandi.ee/huviharidus-ja-tegevus

Taotlemise korraga tutvu siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020016?leiaKehtiv

 

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, telefon 435 4755, e-post vilja.volmer-martinson@viljandi.ee

 

Teate koostas:

Seila Peek

Välissuhete ja protokolli spetsialist

Viljandi Linnavalitsus

+372 522 9420

Seila.peek@viljandi.ee